top of page

תוכנית הכלה והשתלבות תשפ"א

לקראת הגשת תוכניות תשפ"א של הכלה ושילוב, אנו שמחים לבשר כי גם השנה 'סידרס' אושרה להיכלל במסגרת הכלה והשתלבות במאגר התוכניות תחת קוד 5883.

כחלק מאיגום המשאבים העומדים לרשות בית הספר, 'סידרס חיבור והעצמה' הינה תוכנית ייעודית מקיפה המאפשרת גמישות פדגוגיות לבניית תוכנית מיטבית.

12.jpg

תוכניות לתלמידים שוני צרכים

תוכניות להענקת מענים רגשיים, חברתיים ולימודיים מיטביים לצורך שילובם במסגרת החינוך הרגיל וחיזוק תחושת השייכות לקבוצה, המהווה חלק מרכזי בעיצוב הדימוי העצמי של הילד

7.jpg

תוכניות לכלל התלמידים

תוכניות לקידום מודעות וסובלנות תוך כדי פיתוח סביבת למידה תומכת המעודדת הכלה והתנהגות כיתתית חיובית

14.jpg

תוכניות להורים

 הרצאות וסדנאות להענקת ידע וכלים בסיוע לילדים שוני צרכים וקידום שיתופי הפעולה והדיאלוג עם הצוות החינוכי ושיפורם.

15.jpg

תוכניות לצוותים חינוכיים

הרצאות וסדנאות לחיזוק המסוגלות בהתמודדות עם כיתה הטרוגנית.

הענקת ידע וכלים בסיוע לילדים שמתקשים בפיתוח מיומנויות חברתיות ולימודיות..

bottom of page